Pravidla soutěže YQ Stavba“ a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Obecná ustanovení a účast v soutěži

1.1.Organizátorem a provozovatelem soutěže „YQ Stavba“ (dále též jen „soutěž“) je společnost Xella CZ, s.r.o., IČO: 648 32 988, se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43186 (dále jen „organizátor“).

1.2. Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let, vlastnícím stavbu (či spoluvlastnický podíl na stavbě) stojící na území České republiky, při jejíž výstavbě či rekonstrukci dokončené v době od 1.1.2016 do 30. 9. 2020 byly použity výrobky značky „Ytong“ nebo „Silka“ (dále jen „základní podmínky účasti“). S písemným souhlasem vlastníka stavby se může do soutěže přihlásit i třetí osoba. Pro stanovení dne dokončení výstavby či rekonstrukce je rozhodný den vydání kolaudačního souhlasu a nevyžadoval-li se dle právních předpisů kolaudační souhlas, den vyhotovení oznámení o záměru započít s užíváním stavby odeslaného příslušnému stavebnímu úřadu. Účast v soutěži není zpoplatněna. Pro realizaci a vyhodnocení soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech.

1.3. Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

1.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

1.5. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

2. Účast v soutěži

2.1. Soutěže se zúčastní osoba splňující základní podmínky účasti dle čl. 1. odst. 1.2 těchto pravidel, která řádně a pravdivě vyplní všechna pole označená jako povinná ve formuláři zveřejněném na webové adrese https://yqstavba.ytong.cz  (dále jen „soutěžní formulář“), zakliknutím příslušného k tomu určeného pole vyjádří souhlas s těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla“) a vyplněný soutěžní formulář elektronicky odešle kliknutím na příslušné tlačítko formuláře (dále jen „soutěžící“). Účast v soutěži je dobrovolná. Součástí informací povinně vyplňovaných v soutěžním formuláři jsou také informace o stavbě splňující podmínky dle čl. 1. odst. 1.2 těchto pravidel (dále jen „soutěžní stavba“).

2.2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a každá stavba se může stát soutěžní stavbou pouze jednou. Přihlásí-li se do soutěže se stejnou soutěžní stavbou více osob, soutěžícím zůstane pouze osoba, která se přihlásila jako první a ostatní soutěžící budou ze soutěže vyřazeni.

2.3. V rámci vyplnění soutěžního formuláře musí potenciální soutěžící odeslat alespoň pět fotografii týkajících se soutěžní stavby, přičemž minimálně dvě fotografie by měly zobrazovat hrubou soutěžní stavbu, a dále může připojit odkaz na video týkající se soutěžní stavby s tematikou „proč by moje stavba měla zvítězit“ (obsahující ideálně příběh soutěžní stavby). Organizátor je oprávněn do soutěže nezařadit nebo ze soutěže vyřadit osoby, které zaslaly do soutěže fotografie či odkaz na video (dále fotografie i video společně jen „multimédia“):

 • obsahující prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro organizátorem zamýšlený účel užití multimédií,
 • které budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
 • které by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora anebo jeho produktů,
 • které již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
 • k nimž by organizátor nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,
 • u nichž má organizátor podezření, že by k nim nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,
 • které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

3. Odesílání soutěžních formulářů

3.1. Odesílat soutěžní formuláře lze v termínu od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 včetně. K soutěžním formulářům odeslaným mimo dobu dle předchozí věty se nepřihlíží.

4. Určení výherců soutěže a jejich výher

4.1. Soutěžní stavby budou zveřejněny na webových stránkách soutěže https://yqstavba.ytong.cz (dále jen „webové stránky“). Pro soutěžní stavby bude moct hlasovat široká veřejnost, a to vždy pouze prostřednictvím účtu na sociální síti Facebook nebo e-mailu. Každá osoba může v soutěži udělit pouze jeden hlas přes Facebook a jeden hlas přes e-mail (celkem 2 hlasy). Hlasování bude probíhat od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

4.2. Deset soutěžních staveb s nejvíce platnými hlasy postoupí do druhého kola, kde pořadí výherců určí porota, jejíž složení určí organizátor, hlasováním. Hodnotit se bude zejména kreativita zaslaných multimédií, vzhled, architektonická hodnota soutěžní stavby a příběh soutěžní stavby. Hodnocení odborné poroty bude subjektivní.

4.3. Platnými hlasy se rozumí hlasy udělené skutečnou fyzickou osobou za situace, kdy tato fyzická osoba udělila v soutěži maximálně dva hlasy. Jeden přes Facebook a jeden přes e-mail. Hlasy, které nejsou platnými hlasy podle předchozí věty, se považují za hlasy neplatné a při stanovení výherců k nim organizátor nebude přihlížet.

4.4. Výherci soutěže se stanou soutěžící, kteří do soutěže přihlásili soutěžní stavby, které ve druhém kole hlasování poroty získaly nejvíce hlasů. Podle počtu udělených hlasů porotou bude stanoveno pořadí výherců – 1. až 3. místo.

4.5. Výhry po výherce soutěže jsou stanoveny dle umístění příslušného výherce následovně:

 • 1. místo – peněžní částka ve výši 50.000,- Kč
 • 2. místo – peněžní částka ve výši 20.000,- Kč
 • 3. místo – peněžní částka ve výši 10.000,- Kč

5. Společná ustanovení k výhrám

5.1. Určení výherců provede organizátor nejpozději do 31.1.2021.

5.2. Organizátor kontaktuje výherce na e-mailovou adresu zadanou v soutěžním formuláři nebo telefonicky na číslo zadané v soutěžním formuláři. Pokud výherce nejpozději do 5 dnů od odeslání e-mailové informace organizátorem tomuto e-mailem či telefonicky nepotvrdí, že výhru akceptuje, může být organizátorem ze soutěže vyloučen a výhercem hlasovací soutěže se stane další účastník v pořadí. V případě výherce vybraného odbornou porotou určí odborná porota jiného výherce.

5.3. Termín a místo převzetí výhry stanoví organizátor a oznámí jej každému výherci zvlášť.

5.4. Výherce je povinen nejpozději při převzetí výhry:

 • prokázat organizátorovi svou totožnost,
 • prokázat organizátorovi splnění základních podmínek účasti,
 • znovu vyjádřit svůj výslovný souhlas s těmito pravidly tím, že na výtisk pravidel připojí svůj podpis a dále své jméno a příjmení,
 • umožnit organizátorovi návštěvu soutěžní stavby a pořízení foto a video dokumentace exteriéru a interiéru stavby,
 • v případě, že výherce není vlastníkem soutěžní stavby, prokázat souhlas vlastníka stavby s účastí výherce v soutěži.

5.5. Výherce, který nesplní podmínky dle předchozího odstavce, bude ze soutěže vyloučen a organizátor může postupovat obdobně jako v odst. 5.2 tohoto článku pravidel.

5.6. Údaje o výhercích v rozsahu jméno a příjmení budou zveřejněny na webových stránkách organizátora, v tisku a na facebookovém profilu organizátora. Soutěžící bere takovéto případné zveřejnění na vědomí.

5.7. Soutěžící bere na vědomí, že výhra v soutěži pro něho může mít daňové dopady a že s převzetím a s užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

5.8. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení v soutěžním formuláři nebo z důvodů ležících nikoliv na jeho straně.

5.9. Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry, vč. návštěvy soutěžní stavby dle odst. 5.4 písm. d) tohoto článku pravidel (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

6. Práva k multimédiím

6.1. Zasláním fotografií a odkazu na video do soutěže soutěžící potvrzuje, že:

 • je autorem zaslaných multimédií a tyto jsou původní,
 • zveřejněním multimédií na propagačních materiálech organizátora nebo na internetových stránkách https://yqstavba.ytong.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích oso,
 • zveřejněním multimédií na propagačních materiálech organizátora nebo na internetových stránkách https://yqstavba.ytong.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
 • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití multimédií (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob, nebo nemovitostí) byly nejpozději ke dni zaslání multimédií organizátorovi uspokojeny,
 • osoby případně zobrazené na zaslaných multimédiích souhlasí s užitím těchto multimédií organizátorem v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

6.2. Zasláním multimédií do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití těchto multimédií ke všem způsobům jejích užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití multimédií je organizátor oprávněn užít multimédia vcelku nebo pouze částečně, nejen v jejich původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou multimédií, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (multimédia) upravovat a jinak měnit. Organizátor je oprávněn multimédia užít i bez označení autora.

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Organizátor zpracovává níže uvedené osobní údaje soutěžícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími relevantními předpisy České republiky v oblasti zpracování osobních údajů.

7.2. Soutěžící je svým svobodným rozhodnutím účastnit se soutěže srozuměný s tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o soutěžní stavbě, fotografie, popř. audiovizuální záznam za účelem realizace a vyhodnocení této soutěže. Dále je soutěžící srozuměn s tím, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, si organizátor vyhrazuje právo zpracovávat jeho elektronické kontakty ve své marketingové databázi a zasílat soutěžícímu obchodní sdělení, v rozsahu povoleném tímto zákonem.

7.3. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu 5 let za účelem evidence a kontroly soutěže.

7.4 Organizátor svěřil organizaci a vyhodnocení soutěže, společnostem Proficio Marketing s.r.o., IČO: 01749315, se sídlem Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno-střed a PORTA DESIGN s.r.o., IČO: 27726789, se sídlem: Za divadlem 586/2, Brno-město, 602 00 Brno, které jsou ve smyslu GDPR zpracovateli osobních údajů a organizátor s nimi uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

7.5 V souladu s GDPR má soutěžící právo:

 • na informaci o tom, jaké jeho osobní údaje zpracováváme, případně může žádat kopii těchto osobních údajů;
 • na opravu a aktualizaci osobních údajů;
 • vznést námitky proti zpracování osobních údajů;
 • na přenos osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováváme jeho osobní údaje v rozporu s těmito pravidly nebo právními předpisy;
 • podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7.6. Veškerá práva, námitky, dotazy, týkající se zpracování osobních údajů soutěžící zašle na e-mail: DPOczsk@xella.com, popřípadě je může zaslat písemně na adresu organizátora. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8.2. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

8.3. Není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena.

8.4. Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

8.5. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

8.6. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8.7. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1.10. 2020.